ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (สมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต [ปรับปรุง พ.ศ. 2552] [สมทบ ม.สงขลานครินทร์] - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (หลักสูตรภาคพิเศษ) สงขลา - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (สมทบม.สงขลานครินทร์) - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0511 seconds 4.1MB |